7/1/19

PROGRAMACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2019


XANEIRO - REFORZO-REPASO- AVALIACIÓN CONTINUA- PUNTOS 1-2-3-4 E 5 UDI 3:

Xaneiro
8-11

Presentación segundo trimestre
Revisión actividade positivo 1 (CCAA)
Presentación actividade de positivo 2 (Asia política)
Reforzo/repaso
UDI 1 + UD 2
Xaneiro
14-18
Proba de Recuperación 1ª avaliación (puntos 1 e 2 PRTF UDI 3).

Reforzo/repaso Parques Nacionais (punto 3 PRTF UDI 3).

Reforzo/repaso Problemáticas ambientais (punto 4 PRTF UDI 3).
Xaneiro
21-25
Reforzo/repaso Paisaxes Humanizadas (punto 5 PRTF UDI 3).

Primeira revisión/avaliación PRTF UDI 3
Preparación actividade de positivo 2 (Asia política).
Primeira revisión/avaliación PRTF UDI 3
Preparación actividade de positivo 2 (Asia política).
Xaneiro
28-30

Proba positivo 2 (Asia política).

30
Acto colexial día da paz
31
Festival Don Bosco


FEBREIRO – PORTFOLIO E PROBA ESCRITA UDI 3  Poboación mundial e movementos migratorios

Febreiro
4- 8
6. POBOACIÓN MUNDIAL: MODELOS DEMOGRÁFICO.
6.1 Localiza no mapa mundial os continentes e as áreas máis densamente poboadas.
6.2 Explica o impacto das ondas migratorias nos países de orixe e nos de acollemento.
Febreiro
11-15
7. POBOACIÓN EUROPEA: DISTRIBUCIÓN E EVOLUCIÓN.
7.1 Explica as características da poboación europea.


7.2 Compara entre países a poboación europea segundo a súa distribución, a súa evolución e a súa dinámica.
Febreiro
18-22
8. POBOACIÓN ESPAÑOLA: EVOLUCIÓN, DISTRIBUCIÓN E DINÁMICA.
8.1 Explica a pirámide de poboación de España e das súas comunidades autónomas.
Reforzo/repaso para a proba escritaÚLTIMA SEMANA DE FEBREIRO-DÚAS PRIMEIRAS SEMANAS DE MARZO – PROXECTO UDI 3 “Sempre en Galiza”

11/11/18

Programación UDI 2 A Cidade Difusa


Sesión 1
Sesión 2

Sesión 3

Semana 12-16

Ø  Presentación Unidade

Ø  Didáctica de estudo


1 PORTFOLIO X CLASE

Realización/corrección das actividades do tema en cooperativo informal: folio xiratorio por equipos; alternamos roles:
1)      Persoa narradora: le e escribe as respostas;
2)      Persoa investigadora 1: consulta no blog;
3)      Persoa investigadora 2: consulta na web;
4)      Persoa revisora: comproba a información antes de contestar ou corrixir.

3 rotacións/partes (10’-12’ por rotación).

1 PORTFOLIO X CLASE

Realización/corrección das actividades do tema en cooperativo informal: folio xiratorio por equipos; alternamos roles:
1)    Persoa narradora: le e escribe as respostas;
2)      Persoa investigadora 1: consulta no libro;
3)      Persoa investigadora 2: consulta na web;
4)      Persoa revisora: comproba a información antes de contestar ou corrixir.

3 rotacións/partes (10’-12’ por rotación).


Semana 19-23

1 PORTFOLIO X PERSOA
Realización individual/corrección grupal das actividades

PUNTO 1

1 PORTFOLIO X PERSOA
Realización individual/corrección grupal das actividades

PUNTO 1


1 PORTFOLIO X PERSOA
Realización individual/corrección grupal das actividades

PUNTO 2

Semana 26-30

1 PORTFOLIO X PERSOA
Realización individual/corrección grupal das actividades

PUNTO 3Sesión de reforzo/repaso
antes da proba escrita.


PROBA ESCRITA DA UNIDADE ?


28/10/18

Viaxando por España

Consulta as pautas, os criterios de avaliación e a rúbrica de avaliación da tarefa da UDI 1 na seguinte ligazón:

https://drive.google.com/file/d/1SAPd5lGqjQw1wjsVvgIt8ughb3N7EDbE/view?usp=sharing


MODELO DE GUIÓN:

Diapositiva 1 (Bandeira e nome da CCAA):

Viaxamos por .................. (CCA):


Diapositiva 2 (Mapa político CCAA):

.................. (CCA) é unha comunidade integrada por .............. provincias: (nomes das provincias) e con capital en ...................... .


Diapositiva 3 (Mapa político España):
Dentro de España fai fronteira con ............................................. (provincias-CCAA)

Diapositiva 4 (Mapa de Coordenadas):
.................. (CCA) está situada ao .............. (N/S/O/L/NO/...) entre os .......... e os ........... graos de latitude norte e os .......... e os ................ graos de lonxitude L/O).

Diapositiva 5 (Mapa físico - relevo):
Dentro da Comunidade estancan as seguintes formas de relevo:

Diapositiva 6 (Mapa físico - hidrografía):
Os principais ríos (que atravesan a comunidade) son: ......................
Son ríos...
- curtos e rápidos, da vertente cantábrica. O seu caudal é  abundante e regular.
- da vertente atlántica que atravesan a Meseta, son longos e de caudal irregular .
- da vertente mediterránea, curtos e de caudal escaso e irregular 

Diapositiva 7 (Mapa temático de climas):
O clima predominante nesta comunidade é o ................................ , que se caracteriza por....

- Oceánico: temperaturas suaves no inverno e moderadas no verán, amplitude térmica baixa e precipitacións abundantes e regulares durante todo o ano.
Mediterráneo costeiro: veráns secos e calorosos, invernos suaves, AT baixa pola influencia do mar e precipitacións: escasas e irregulares, concentradas na primavera e no outono, poden caer de forma torrencial.
(mirar na presentación do blog)

Diapositiva 8 (Climograma):
As mesmas características que reflicte o climograma de ......................... : no que o total de Pp anual non supera os .......... mm e as temperaturas son ...................

Diapositiva 9 (Mapa temático de paisaxe + especies vexetais):
(mirar na presentación do blog)
Vexetación: bosque caducifolio (carballos, faias e castiñeiros) prados naturais e landas (toxo, xesta).
Vexetación: bosque mediterráneo perennifolio (sobreiras/alcornoquesaciñeiras/encinas, oliveiras, piñeiro maquis, garriga (tomiño, romeu) e estepa (esparto ou palmito).
Vexetación subtropical : matogueiras, plantas cactáceas, piñeiro canario, drago, bosque de laurisilva (loureiro).

Diapositiva 10 (Problemáticas ambientais):
A principal problemática ambiental a que temos que facer fronte nesta comunidade é a.................................. causada polo ................

Diapositiva 11 (Mapa Parques Naturais + especies vexetais):
Son de obrigada visita nesta comunidade o/os parque/s nacional/is/parque/s naturais de ......................... que destacan pola ....................


Diapositiva 12 (Algo típico da CCAA/Imaxe turística):
Un produto/baile/.... típico/a da comunidade de ............................. é o .......................... .

Slogan da CCAA: exemplo Galicia: "Elige Galicia. Tienes que vivirla": http://www.turismo.gal/inicio


Programación das últimas sesións:
Sesión 1
Correccións tarefa: presentación e guión.

Publicar e compartir presentación definitiva (sen números nin texto, tampouco títulos).
Sesión 2
Converter presentación en vídeo (temporalización).

Ensaiar presentación.
Sesións 3-4-5
Gravación por grupos.
2ºA: xoves 13, luns 17 e martes 18.
2º B: venres 14, luns 17 e xoves 20.
Realización Individual Tarefa Integrada UD 2

17/9/18

Programación curso 2018-2019


XEOGRAFÍA E HISTORIA   2º ESO    2018-2019


La unidad de todas las ciencias se encuentra en la geografía. La importancia de la geografía es que presenta la Tierra, como la sede permanente de las ocupaciones del hombre”

(John Dewey, filósofo, pedagogo y psicólogo estadounidense)“A incomprensión do presente nace da ignorancia do pasado”
(Marc Bloch, Historiador francés).

                               “Non perdamos nada do pasado. Só co pasado se forma o porvir”
(Anatole France, Premio Nobel de Literatura en 1921).


*       TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS INTEGRADAS POR AVALIACIÓNS


UDI
CONTIDOS
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN x UNIDADE

PRIMEIRA AVALIACIÓN
O medio físico e o espazo humano


1
“Viaxando por España”
Unidades de relevo, hidrografía, diversidade climática e paisaxística.

1Portafolio
30%


1 Tarefa/Proxecto
30%


1 Proba Escrita
40%

2
“A cidade difusa”
Espazo urbano e paisaxe humanizada
SEGUNDA AVALIACIÓN
O espazo humano

3
“Sempre en Galiza”
Poboación mundial e movementos migratorios

TERCEIRA AVALIACIÓN
Historia  medieval


4
“O Imperio Bizantino e os reinos xermánicos”
Alta Idade Media


5
“Europa feudal, ciudades e reinos medievais”
Plena e Baixa Idade Media

*       MATERIAIS E RECURSOS

*       Materiais e recursos audiovisuais: presentacións dixitais, webs especializadas e vídeos e documentais publicados no blog de aula: www.nunmundocheodevidas.blogspot.com.

*       Materiais e recursos gráficos: fotocopias facilitadas pola profesora e libros de lectura (a maioría a disposición do alumnado na biblioteca do centro).


*       AVALIACIÓN  (Por Unidade Didáctica Integrada)


PROCEDEMENTOS

             CONTIDOS/ACTIVIDADES

PORCENTAXE

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Portafolio
Aprender a aprender

Didáctica de estudo
Avaliación inicial
Actividades e rutinas de pensamento
Apuntamentos
Autoavaliación
Diario de aprendixe

30 %
(1-10)
Estándares de aprendizaxe (GRAO MÍNIMO)

Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

+
Presentación
Corrección formal e ortográfica
Capacidade de sínteses
Autocorrección
Capacidade de argumentación e razoamento
Manexo de recursos e técnicas de aprendizaxe
Capacidade de relación e explicación
Afondar nos contidos
Elaboración propia
Creatividade e orixinalidade
Participación e colaboración (traballo en equipo)
Manexo de habilidades sociais (escoita activa, asertividade, etc.)
Autoavaliación regulada
Respecto das pautas de elaboración

Tarefa/Proxecto
Facer para saber
Creación de produtos dixitais (blog, presentación, exposición, vídeo, entrevistas, xogos, etc.)
Diarios de sesión/aprendizaxe
Autoavaliacións e coavaliacións no caso da aprendizaxe cooperativa.

  30 %
(1-10)

Proba escrita
Demostrar o saber

Localiza en mapas
Interpreta e analiza de mapas físicos e temáticos
Interpreta gráficas
Clasifica de textos de distinta natureza, obras de arte
Utiliza vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época
Ordena temporalmente algúns feitos históricos
Diferencia entre causas e consecuencias de feitos históricos

40 %
(1-10)
Para que estas porcentaxes teñan validez a/o alumna/o deberá alcanzar en todos os procedementos de avaliación (portafolio, tarefas e probas escritas) un mínimo de 3 puntos sobre 10. En caso contrario a avaliación sería negativa por non chegar ao mínimo esixido.

Existe a posibilidade de realizar actividades opcionais para subir nota (actividades de positivo) que deben  realizarse nos prazos marcados e cumprir satisfactoriamente cos criterios establecidos.
Na avaliación trimestral o alumno/a que suspende unha avaliación ten que realizar  as tarefas de recuperación  propostas para recuperar. As tarefas incidirán sobre aqueles procedementos (portafolios/probas/tarefas) nos que o alumno/a non conseguiu o grao mínimo de consecución dos estándares de aprendizaxe. A nota de recuperación non poderá superar o cinco.
A avaliación é continua, na segunda e na última avaliación entrarán contidos das avaliacións anteriores. A nota final será igual ou superior (no caso de existir unha proba específica para subir nota) á nota da terceira avaliación, sempre e cando o alumno/a teña todas as avaliacións aprobadas e non exista unha diferencia de máis de dous puntos con respecto a avaliación anterior.

¾      Se un alumno/a cunha avaliación positiva sube nota dunha avaliación a outra non pode existir  unha diferencia maior a dous puntos con respecto a avaliación anterior.

¾      Se un alumno/a coa primeira e a segunda avaliación suspensas (incluídas as recuperacións) consegue aprobar a última avaliación a nota desta última avaliación non poderá superar o cinco.

¾      Se un alumno/a coa primeira e a segunda avaliación aprobadas suspende a última avaliación (incluída a recuperación) esgotará as súas posibilidades de recuperar ata a convocatoria extraordinaria de setembro.

*       CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CADA PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN

PORTFOLIO (30%)
·      O Portfolio (didáctica de estudo, avaliación inicial, actividades, apuntamentos, diario de aprendizaxe e autoavaliación) pode ser solicitado pola profesora para a súa revisión e avaliación en calquera momento que o considere oportuno e en moitas ocasións quedará na aula baixo a tutela da profesora. O alumna/o que non entrega o Portfolio  nas datas propostas ou cando o solicita  a profesora é cualificado cun 0.
·      O alumno/a realiza as actividades con bolígrafo de cor azul e corrixe as actividades con bolígrafo de cor vermello. No caso contrario será cualificado coa nota mínima: 3.
·      O alumno/a comprométese a realizar as actividades por si mesmo/a, con autonomía.
·      Se un alumna/o copia actividades, apuntamentos ou outros apartados será cualificado cun 0.

TAREFAS (30%) / PROBAS ESCRITAS (40 %)
 • Enriba da mesa só se permite ter un bolígrafo de cor azul. Non se pode empregar corrector, nin bolígrafos que borren, nin folios que non sexan facilitados pola profesora.
 • Os teléfonos móbiles, os reloxos dixitais ou calquera outro dispositivo electrónico debe quedar apagado e gardado antes de comezar a proba.
 • Antes de comezar a proba a profesora dará as indicacións necesarias para a súa realización, resolvendo as dúbidas pregunta por pregunta.
 • Unha vez resoltas as dúbidas non se permiten nin se responden preguntas, a profesora irá dando indicacións sobre o tempo restante (20 minutos/10 ou 5) e unha vez rematado o tempo é obrigatorio entregar a proba.
 • Se un alumna/o intenta copiar ou copia nunha proba/tarefa ou amosa unha conduta contraria as normas de convivencia, se lle retira a proba que será cualificada cun 0.
 • Se un alumna/o non se presenta a unha proba obxectiva/tarefa, ou falta as horas previas, só se lle repite a proba/tarefa (que nalgúns casos coincidirá coa seguinte) no caso de que a ausencia sexa xustificada (xustificante médico similar). En caso contrario non se repite a proba/tarefa e o alumno/a será cualificado/a cun 0.
·         Superar unha porcentaxe de ausencias sen xustificar (10% do horario lectivo mensual) repercutirá na perda do dereito á avaliación continua (NOF).

*       NORMAS DE CONVIVENCIA
Se un alumno/a incumpre unha norma de convivencia  será sancionado conforme o estipulado no NOF (Normas de Organización e Funcionamento) do centro.
Entre as normas máis importantes están:
-        Cando a profesora entra na aula o alumnado debe estar correctamente sentado e en silencio, sen material enriba da mesa, e amosar boa predisposición.
-        Levantamos a man para intervir (non interrompemos).
-        O axeitado aproveitamento das clases e o respecto cara todos os membros da comunidade educativa.

*       TRABALLO EN EQUIPO (COOPERATIVO)
Potenciaremos a través da aprendizaxe cooperativo e das habilidades sociais as formas de xestionar a clase que favorezan a cooperación, o diálogo e a participación, que impidan os comportamentos discriminatorios, e xeren un clima de confianza (competencias social e cidadá e a autonomía e iniciativa persoal). No traballo en equipo:
 1. Atendemos/escoitamos as indicacións da profesora, respectando a sinal pactada para gardar silencio e os momentos de traballo en silencio.
 2. Comezamos a traballar unha vez que todos os membros do equipo teñen unha tarefa asignada.
 3. Durante o traballo en equipo respectamos as quendas para falar (non falamos con membros de outros equipos nin de temas que non teñen que ver co traballo).
 4. Cada alumno/a debe asumir un rol relacionado coa habilidade social da ESCOITA ACTIVA para previr posibles conflitos.
 5. Resolvemos os conflitos a través do diálogo e respondemos ASERTIVAMENTE as demandas.